mandag 12. desember 2016

IT-støttet bedriftsutvikling ved NTNU - Beskrivelse av Bachelor og Masteroppgaver

Oppgave-beskrivelse for bacheloroppgaver IT-støttet bedriftsutvikling NTNU


Alle typer oppgaver som på bred basis fokuserer på anvendelse av IT


Oppgaven bør ende opp i anbefalinger om eller vurdering av konsekvenser ved bruk av IT


Typiske oppgaver har elementer av: 


 • bruk av sosiale medier 
 • innføring av ny teknologi
 • IT-strategi 
 • informasjonssikkerhet
 • brukeropplevelse  


Typiske elementer: 

kartlegging og undersøkelse som ender i analyse. 

Omfang: 500 timer Kontaktperson for bedrifter: bjorn.klefstad@ntnu.no LinkOppgavene har flere siktemål • Få løst en eksisterende oppgave som det ikke er avsatt ressurser for.
 • Få vurdert aktuelle kandidater med data-/informatikkutdanning i forhold til en reell jobbsituasjon, med "gratis" begynneropplæring for en eventuell senere jobb.
 • Etablere en kontaktflate med fagmiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).
 • Etablere en kontaktflate med datamiljøet ved Institutt for informatikk og e-læring (IIE).

For student:
 • Gi øvelse i å løse eller utrede en realistisk oppgave som brukeren har behov for, innen en fastlagt tidsramme.
 • Gi øving i å følge standarder i dokumentasjon, og annen kvalitetssikring av programvare og systemer
 • Gi praktisk og faglig innsikt i: 
  • ny teknologi, infrastruktur, maskinvare, grunnprogramvare, databasesystem, applikasjonsverktøy o.l.,
  • strategiske anvendelse IT i en virksomhets aktiviteter (innføring, bruk, evaluering, tilpasning ..)
  • installering, drift og sikring av datanettverk
 • Gi yrkeserfaring og innsikt i bruker- og samhandlingsproblematikk.
 • Gi øvelse i gruppearbeid og prosjektgjennomføring

For instituttet:
 • Få kunnskap om til enhver tid aktuelle oppgaver og problemstillinger i bedriftene.
 • Få supplement og korrektiv til vår utdanning og undervisning.
 • Etablere kontakt med ulike IKT- og brukermiljø, med muligheter for bredere faglig samarbeid også for større utviklingsarbeid og undervisningsoppdrag.
UTDANNING.NO

10 GODE GRUNNER TIL Å VELGE NTNU


IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING NTNU

Hva er en MASTER-oppgave?


Hva er en masteroppgave? Generelt, og på IKT-basert samhandling 

Masteroppgaven er kronen på verket i en mastergradsutdanning på samme måte som bacheloroppgaven er det for et bachelor-studium. Det er nå studenten(e) skal ta i bruk og anvende sin samlede lærdom på en vitenskapelig og helhetlig måte. Ervervede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, fra alle fagene som kom i forkant, utgjør verktøykassen som anvendes på en faglig relevant problemstilling. Teoretisk kunnskap skal operasjonaliseres – det vil si at de relevante verktøy i kassen velges ut og benyttes for å utforske, løse eller besvare en problemstilling på vitenskapelig metodisk holdbart vis (≈ fornuftig og etterrettelig). En fast vitenskapelig ansatt ved HiST er veileder på masteroppgaven. Andre, i og utenfor institusjonen, kan benyttes som oppgavestillere, informanter og/eller bi-veiledere, men ansvaret for fagligheten ligger alltid hos studentens lærested.


Relevant vinkling

I en oppgave ved Master i IKT-basert samhandling er det ønskelig med en praktisk forankring der prosjektet fremskaffer noe egen empiri. Oppgaven skal ha tydelig relevans for samfunn eller en virksomhet. Et praktisk utgangspunkt er å se etter et case eller arena som vekker interesse hos masterstudenten. Et utgangspunkt kan være:


 • Systemer eller programmer som er i bruk, skal utvikles for bruk, eller som skal tas i bruk


 • Arbeidspraksiser, organisasjoner, samhandlingskjeder eller domener som må forstås og beskrives for å kunne spesifisere eller beskrive aktuelle/eller manglende systemer/løsninger


 • Fenomen, funksjonalitet eller egenskaper som vekker interesse. Dette krever at man leter etter arenaer eller verktøy hvor disse kan studeres eller utforskes.


Stikkord for studenter - 
 • Hva synes du har vært spesielt interessant i det du har hørt og lært til nå? 
 • Benytt masteroppgaven til å gjøre erfaringer med en systematisk grundighet som kan være vanskelig å oppnå i en ordinær arbeidssituasjon. 
 • Bli for eksempel grundig kjent med en sektor slik at du får verdifull domene-innsikt for fremtiden.

Stikkord for virksomheter - 
 • Har din virksomhet aktiviteter, systemer, data eller planer der IKT–basert samhandling er utgangspunkt eller ønskelig? 
 • Noe som trenger evaluering, - eller utvikling? 
 • Studenter kan bidra med et friskt perspektiv på problemstillingene og med å løse praktiske oppgaver slik at dere kan gå grundigere til verks enn vanlig.


Arbeid & bidrag

En masteroppgave skal utgjøre et bidrag til forskningen, men den er først og fremst en læringsøvelse i å gjennomføre forskning. Man har derfor et balansert forventing til hva slags forskningsresultater som oppnås. Det praktiske utbyttet for både oppgavestiller og student kan uansett være betydelig – og gi en god karakter dersom rapporten gjengir et systematisk arbeid og forsvarlige konklusjoner. Det er stor variasjon i hva en masteroppgave består i. 


Fire hovedelementer er sentrale i arbeidet:


 • En Problemstilling – dvs. noe man vil finne ut noe om
 • Utredning av det relevante kjente kunnskapsgrunnlag (teori / ‘state of the art’)
 • Valg av Metode for å undersøke og skaffe mer kunnskap (teori eller empiri)
 • Gjennomføring med rapportering, med tydeliggjøring av eget bidrag

Hvor hovedtyngden i arbeidet og/eller rapporten ligger, blant disse fire, avgjør om det er, eller til slutt blir, en teoretisk eller en empirisk oppgave.

 Bidraget man til slutt sitter igjen med, kan være knyttet til for eksempel:

 • mer kunnskap som svarer på problemstillingen (for eksempel et ja/nei svar, eller et dersom/hvis svar ..)


 • eller utvikling av metoden for (ut-)forskning (for eksempel utvikle et system som kan testes for å avklare om det kan brukes til å oppnå …, eller metoden og/eller utvalg for å teste ..)


 • videreutvikling av teorien/kunnskapsgrunnlaget på feltet ( for eksempel: ‘ støtte av awareness’ er mindre relevant i situasjoner hvor ..)


 • eller utvikling av selve spørsmålet/problemet (vi har gjennom dette arbeidet funnet at det viktige/riktige spørsmålet derimot er: …)


Omfang og prosess

Masteroppgave består av et forprosjekt på 15 SP på høsten (halv tid) – og 30 SP oppgave på våren (full tid) – det kan stipuleres samlet til ca. 1060 timer pr person hvorav en del må brukes på rapporten. 


Den gode nyheten - Plan B kan finnes

Forskning med den virkelige verden som startsted må forholde seg til omstendighetene slik de utvikler seg i løpet av en prosjekt-/oppgaveperiode. Selv om man har et ønske og en plan for en gitt type bidrag vil det i masteroppgaverapporten som oftest være mulig å senere vri fokus til et annet type bidrag. Man er derfor ikke avhengig av en klart definert problemstilling for å komme i gang. Fokus kan utvikles i samarbeid mellom student, virksomhet og veileder.


Eksempler

DAIM – de oppgaver som er levert på NTNU IDI, som ikke er klausulert (begrenset for offentligheten) kan søkes opp her: https://daim.idi.ntnu.no/soek/

DIVA – Universitetsbibliotekets arkiv over masteroppgaver levert ved NTNU (ikke klausulert)
http://ntnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5487

Streiftur innom noen websider fra ulike faser eller blikk på masteroppgaven


Eksempler på tidligere oppgaverFakta om våre studierVideo om studiet it-støttet bedriftsutvikling


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg setter stor pris på om du kan gi en tilbakemelding! :) Positiv som negativ. Alle kan kommentere og kommentarer besvares daglig.

Mvh NTNU-studenten bak nettsiden.